Tema: komšije

Novosti / od redakcija -

Mje­šta­ni se udru­ži­li da ko­mši­ji obno­ve ku­ću

VE­LI­KA KLA­DU­ŠA – Mje­šta­ni se­la Bo­san­ska Boj­na, na­do­mak Ve­li­ke Kla­du­še, obnav­lja­ju u po­ža­ru iz­gor­je­lu ku­ću svo­g ko­mši­je Mi­la­na Ba­bi­ća. Pre­ma ri­je­či­ma Še­fi­ka Sa­di­ko­vi­ća, je­dnog od or­ga­ni­za­to­ra akci­je, akci­ja je ­za­po­če­ta…