Tema: auto dijelovi

Novosti / od redakcija -

Na­ru­čio auto-di­je­lo­ve, a do­bio le­tve

Umjes­to na­ru­če­nih di­je­lo­va za auto­mo­bil golf 2, na adre­su Ca­zi­nja­ni­na K.E. (34) sti­gao je pa­ket u ko­jem su se na­la­zi­le drve­ne le­tve. On je slu­čaj pri­ja­vio Dru­goj po­li­cij­skoj sta­ni­ci u…