PRNJAVOR: Oglasi za poslove

PRNJAVOR: Oglasi za poslove

Oglas-za-posao-640x3711

JU OŠ NIKOLA TESLA” PRNjAVOR

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Objavljeno: 05.10.2016

1. Nastavnik hemije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – nepuna norma (8 časova).

Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),

9. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju u ponedjeljak, 17.10.2016. godine, sa početkom u 8 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

Ul. Laze Lazarevića br.12,

78430 PRNjAVOR

KONKURS

Na upražnjena radna mjesta:

1. Nastavnik klavira – 24 časa nastave (klavir 21 čas + kamerne muzike 2 časa +korepeticije 1 čas) – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 9.12.2016. godine;

2. Nastavnik klavira – 24 časa nastave (klavir 21 čas + kamerne muzike 2 časa + korepeticije 1 čas) – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije do 30.12.2016. godine;

3. Nastavnik violine – 22 časa nastave (violine 20 časova + kamerna muzika 2 časa) – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme;

 

4. Nastavnik flaute – 8 časova nastave (flauta 6 časova + kamerna muzika 2 časa) – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2016/17, najkasnije do 17.6.2017. godine.

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu “Službeni glasnik RS” broj 1/16, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

–  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i intervju koje će se obaviti u srijedu, 19.10.2016. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JAVNA USTANOVA ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE PRNjAVOR

Laze Lazarevića br. 12

78 430 Prnjavor

sa naznakom – prijava na konkurs –

Prnjavorski.net