PrnjavorVijesti

Prnjavor: Konkurs za posao

0

Prnjavor: Konkursi za posao

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole “Petar Kočić” Šibovska

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ “Petar Kočić” iz Šibovske raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić” Šibovska.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i  Školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU OŠ “Petar Kočić” se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ “Petar Kočić” Šibovska te Pravilnikom o radu.

V – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Petar Kočić” može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i sa Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

2) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove člana 177. Stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ili uslove iz člana 5. stav 2. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Kočić” Šibovska, ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci – član 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS

VII – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:

– Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

– Izvod iz Matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),

– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– Prijedlog programa rada za mandatni period,

– Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Petar Kočić”, Šibovska bb, 78433 Šibovska, sa naznakom za Javni konkurs za

izbor i imenovanje direktora osnovne škole.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave Školski odbor neće uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

IX – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić”, u roku od osam (8) dana od dana od dana prispijeća Rješenja Vlade.

Prnjavor: U tri škole 372 srednjoškolca

Previous article

Udes na banjalučkom tranzitu, saobraćaj otežan

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Prnjavor