Na­ru­čio auto-di­je­lo­ve, a do­bio le­tve

Umjes­to na­ru­če­nih di­je­lo­va za auto­mo­bil golf 2, na adre­su Ca­zi­nja­ni­na K.E. (34) sti­gao je pa­ket u ko­jem su se na­la­zi­le drve­ne le­tve.

On je slu­čaj pri­ja­vio Dru­goj po­li­cij­skoj sta­ni­ci u Ca­zi­nu.

Pre­ma ri­je­či­ma por­tpa­ro­la MUP-a USK Snje­ža­ne Ga­lić, K.E. je pu­tem in­ter­ne­ta od oso­be M.L. iz So­ko­ca na­ru­čio obrve, bra­ni­ke i laj­sne za vra­ta te je na­ru­džbu ure­dno pla­tio.

“S pa­ke­tom je oti­šao do maj­sto­ra, a ka­da su ra­spa­ko­va­li po­ši­ljku us­ta­no­vi­li su ka­ko se u njoj na­la­ze bez­vri­je­dni ko­ma­di drve­ta”, re­kla je Ga­li­će­va.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, is­tra­gu o sve­mu vo­di na­dle­žni kan­to­nal­ni tu­ži­lac, ko­ji je ovaj slu­čaj okva­li­fi­ko­vao kao pre­va­ru.

Izvor: Nezavisne