Прњавор: Огласи за посао!

Прњавор: Огласи за посао!

Oglas-za-posao-640x3711

ЈУ ОШ НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР

ЦАРА ЛАЗАРА 26, 78430 ПРЊАВОР

расписује

ОГЛАС 

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

 

Уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању, и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

5. увјерење о положеном стручном испиту,

6. потврду о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. увјерење о признавању статуса члана породице погинулог борца (уколико кандидат посједује наведено увјерење),

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

Интервју и тест за све пријављене кандидате обавиће се у понедјељак,  22.2.2016. године од 8 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на истим сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе у времену од 7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

Ул. Раде Врањешевић бр.1, Прњавор

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

– Професор пољопривредне групе предмета: практична настава, пољопривредна механизација и ратарство са повртларством – дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер за 24 часа на неодређено вријеме – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

– Професор пословне комуникације за 6 часова на одређено вријеме, до 8.2.2017. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац.

Општи и посебни услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

– извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

– увјерење о држављанству РС – БиХ,

– увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

– увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 1.3.2016. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, доставља само онај кандидат који буде први на листи.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на горе наведену адресу.                                                                                                     ___________________________________________________________________________

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор психологије за 8 часова на одређено вријеме до 8.2.2017. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави……. 1 извршилац

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

–  увјерење о држављанству

–  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

–  овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

–  увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

–  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

–  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

–  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, доставиће кандидат који буде изабран.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 24.2.2016. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор у Прњавору, са почетком у 11 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или поштом на адресу школе.

ЗЗРС