ПРЊАВОР: Конкурс за пријем радника

ПРЊАВОР: Конкурс за пријем радника.

konkurs2

ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”

ОПШТИНА ПРЊАВОР

78434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

за наставни предмет математика, 21 час, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

Напомена: За упражњено радно мјесто, овим конкурсом, у радни однос примају се лица са радним искуством.

Поред општих услова за заснивање радног односа према Закону о раду, кандидат треба да испуњава услове из члана 105. прописане Законом о основном образовању и васпитању и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи.

Уз пријаву на конкурс са адресом, бројем телефона и Е-mail адресом, уколико посједују, кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа),

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији,

8. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

(Сва документа која кандидати доставе морају бити овјерене копије и исте се не враћају кандидатима.)

Тестирање и интервју, са кандидатима који испуњавају услове конкурса, заказује се за уторак, 16.2. 2016. године, са почетком у 10 часова у просторијама ОШ у Насеобини Лишња.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве у заказаном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са комплетном документацијом доставити на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.

Прњаворски.нет